Dobrú noc a pozor na hady

Dobrú noc a pozor na hady

Autor: Daniel Everett

Daniel Everett strávil s prestávkami vyše 30 rokov s Pirahami — ľuďmi z malého kmeňa amazonských Indiánov v strednej Brazílii. V knihe popisuje ohromujúce zážitky a objavy zo svojho života v džungli s kmeňom, ku ktorému prišiel so svojou ženou a tromi deťmi v nádeji, že ho obráti na kresťanstvo. Everetta okamžite zaujal jazyk Pirahov, jeho kultúrne a lingvistické dôsledky, ktoré z neho vyplývali. Pirahovia nepoužívajú číselnú sústavu, žiadne názvy farieb, nepoznajú predstavu vojny či osobného vlastníctva. Život s nimi priviedol misionára Everetta k vážnym otázkam, či skutočne z duchovného hľadiska niečo potrebujú, či je správne a z akého dôvodu im prinášať vieru. Svoj život postupne miesto šírenia viery zasvätil lingvistike. Kniha prináša čiastočne horúce zápisky, čiastočne výsledky výskumu. Everettov príbeh je jedinečným pohľadom na povahu jazyka, myslenia a života vôbec.

Tento životopisný román vydala Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci so Sokratovým inštitútom.